CRecordset::IsFieldNull

BOOL IsFieldNull ( void * Wa );
rzut ( CMemoryException );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli członek danych określonego pola jest oflagowana jako Null; inny sposób 0.

Parametry

pv

Wskaźnik do członek danych pola którego stan chcesz sprawdzić lub NULL , aby sprawdzić, czy są żadnego z pól Null.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do ustalenia, czy dane określonego pola członkiem zestawu rekordów ma ustawioną flagę jako Null. (W terminologii baz danych, Null oznacza "posiadające nie wartość" i nie jest taka sama, jak wartość NULL w języku C++). Jeżeli członek dane pole jest oflagowana jako Null, jest interpretowany jako kolumna bieżący rekord, dla którego nie istnieje wartość.

Uwaganbsp;  Ta funkcja Państwa nie jest stosowane w zestawy rekordów, które są za pomocą pobierania wierszy zbiorczej. Jeśli zaimplementowano wiersz luzem, pobieranie, IsField&Null zawsze zwraca wartość FAŁSZ i spowoduje niepowodzenie potwierdzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania wierszy zbiorczej, zobacz artykuł rekordów: pobieranie rekordów w masowych (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

IsFieldNull jest realizowana przez DoFieldExchange.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRecordset::SetField&Null, CRecordset::IsFieldDirty

Index