CRecordset::IsDeleted

BOOL IsDeleted ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestaw rekordów jest umieszczony w usuniętym rekordzie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby określić, czy bieżący rekord został usunięty. Jeśli podczas przewijania do rekordu i IsDeleted zwraca wartość TRUE (niezerową), następnie musi podczas przewijania do innego rekordu, zanim można wykonywać innych operacji rekordów.

Należy pamiętać, że wynik IsDeleted zależy od wielu czynników, takich jak typu rekordów, czy twój zestaw rekordów jest aktualizowalny, czy wybrano opcję CRecordset::skipDeletedRecords po otwarciu zestawu rekordów, czy pakiety sterowników usunięte rekordy i czy ma wielu użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji o CRecordset::skipDeletedRecords i sterownik pakowania zobacz funkcji członek Open.

Uwaga   Jeśli zostaną wdrożone, pobieranie wiersza luzem, nie powinna wywołać IsDeleted. Zamiast tego wywołania funkcji członek GetRowStatus . Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania wierszy zbiorczej, zobacz artykuł rekordów: pobieranie rekordów w masowych (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::Delete, CRecordset::IsBOF, CRecordset::IsEOF

Index