CRecordset::GetRowStatus

Słowo GetRowStatus (WORD wRow ) stała;

Wartość zwracany

Wartość stanu dla wiersza. Aby uzyskać szczegółowe informacje zobacz uwagi.

Parametry

wRow

Opartych na jedną pozycję wiersz w bieżącym zestawie wierszy. Wartość ta może przyjmować wartości od 1 do rozmiaru zestawu wierszy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do uzyskania statusu dla wiersza bieżącego zestawu wierszy. GetRowStatus zwraca wartość, która wskazuje albo jakąkolwiek zmianę stanu do wiersza, ponieważ ostatnio zostało pobrane od źródła danych, lub że żadnego wiersza odpowiadającego wRow została pobrana. W poniższej tabeli przedstawiono możliwe wartości.

Wartość stanu Opis
SQL_ROW_SUCCESS Wiersz pozostaje niezmieniony.
SQL_ROW_UPDATED Wiersz został zaktualizowany.
SQL_ROW_DELETED Wiersz został usunięty.
SQL_ROW_ADDED Dodano wiersz.
SQL_ROW_ERROR Wiersz jest nieodzyskiwalne spowodowane błędem.
SQL_ROW_NOROW Nie ma żadnego wiersza, który odpowiada wRow.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz opis funkcji interfejsu API ODBC SQLExtendedFetch ODBC SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::CheckRowsetError, CRecordset::GetRowsFetched, CRecordset::RefreshRowset

Index