CRecordset::GetODBCFieldInfo

void GetODBCFieldInfo (LPCTSTR lpszN&ameCODBCFieldInfoamp; element FieldInfo );
rzut (CDBException);

void GetODBCFieldInfo (krótkie nIndex, CODBCFieldInfo& element FieldInfo );
rzut (CDBException);

Parametry

lpszName

Nazwa pola.

element fieldinfo

Odniesienie do struktury CODBCFieldInfo.

nIndex

Indeksu pola.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie informacji na temat pól w zestawie rekordów. Jedna wersja funkcji pozwala wyszukiwać pola według nazwy. Drugš wersję umożliwia wyszukiwanie w polu przez indeks.

Opis informacje zwrócone na ten temat można znaleŸć w strukturze CODBCFieldInfo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zestawów rekordów, zobacz artykuł rekordów: tworzenie i zamknięcia zestawy rekordów (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::GetFieldValue, CODBCFieldInfo

Index