CRecordset::GetDefaultSQL

wirtualne CString GetDefaultSQL ( );

Wartość zwracany

CString , zawierająca instrukcję SQL domyślnego.

Uwagi

Ramach wywołuje tę funkcję Państwa, aby uzyskać instrukcję SQL domyślną, na której oparty jest zestaw rekordów. Może to być nazwa tabeli lub instrukcji SQL, Wybierz.

Należy zdefiniować pośrednio instrukcji SQL domyślnego oświadczając klasy rekordów z ClassWizard i ClassWizard wykonuje to zadanie dla Ciebie.

Jeśli potrzebujesz ciąg instrukcji SQL dla własnego użytku, wywołania GetSQL, która zwraca instrukcji SQL, używane do wybierania rekordów w zestawie rekordów, gdy został otwarty. Można edytować domyślny ciąg SQL w zastępująca klasę GetDefaultSQL. Na przykład można określić wywołanie predefiniowanego zapytania za pomocą instrukcji CALL . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł rekordów: deklarowanie klasy dla tabeli (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Przestroganbsp;  &Nazwa tabeli będzie pusty, jeśli ramach nie można zidentyfikować nazwę tabeli, jeśli wiele nazw tabeli zostały dostarczone lub instrukcji CALL nie może być interpretowane. Należy zauważyć, że przy użyciu instrukcji CALL , nie należy wstawić odstęp między nawiasem sześciennym i słowo kluczowe, wywołanie ani powinny można wstawić odstęp przed nawiasem sześciennym lub Wybierz słowo kluczowe w instrukcji SELECT.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::GetSQL

Index