CRecordset::CancelUpdate

void CancelUpdate);

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby anulować wszystkie oczekujące aktualizacje, ze względu na operację edycji lub element AddNew , zanim nosi nazwę aktualizacji.

Uwaganbsp;  Ta funkcja Państwa nie jest stosowany w zestawy rekordów, które korzystają z luzem Pobieranie wiersza, ponieważ takie zestawy rekordów nie można wywołać, edytować, Add&Newlub aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania wierszy zbiorczej, zobacz artykuł rekordów: pobieranie rekordów w masowych (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Jeśli automatyczne dirty pole Sprawdzanie jest włączone, CancelUpdate przywróci zmienne składowe wartości, jakie mieli przed edycji lub element AddNew została wywołana; w przeciwnym razie pozostanie wszelkie zmiany wartości. Domyślnie pole automatyczne sprawdzanie jest włączone po otwarciu zestawu rekordów. Aby ją wyłączyć, należy określić CRecordset::noDirtyFieldCheck w parametrze dwOptions otwartej funkcji członek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania danych, zobacz artykuł rekordów: dodawanie, aktualizowanie i usuwanie rekordów (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRecordset::Add&New, CRecordset::Edit, CRecordset::Update

Index