CRecordset::CanBookmark

(BOOL CanBookmark) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestaw rekordów obsługuje zakładki; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy zestaw rekordów pozwala oznaczyć rekordów za pomocą zakładki. Funkcja ta jest niezależna od opcji CRecordset::useBookmarks w parametrze dwOptions otwartej funkcji składowej. CanBookmark wskazuje, czy dany sterownik ODBC i kursor typu wsparcie zakładki. CRecordset::useBookmarks wskazuje, czy zakładki będzie dostępny, zakładając, że są one wspierane.

Uwaga   Zakładki nie są obsługiwane tylko do przodu zestawy rekordów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakładek i nawigacji zestawu rekordów, zobacz artykuły rekordów: zakładki i bezwzględne położenie (ODBC) i rekordów: przewijanie (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::GetBookmark, CRecordset::SetBookmark

Index