CRecentFileList::GetDisplayName

BOOL GetDisplayName (CStringamp;strName, int nIndexLPCTSTRlpszCurDir, int nCurDirBOOLb&AtLeastName= TRUE) stała;

Wartość zwracany

Wartość FALSE , jeśli nie ma żadnej nazwy pliku pod określonym indeksem na liście plików MRU (ostatnio używane).

Parametry

strName

Pełna ścieżka pliku, którego nazwa ma być wyświetlany na liście menu plików MRU.

nIndex

Indeksu pliku na liście plików MRU.

lpszCurDir

Ciąg gospodarstwa bieżący katalog.

nCurDir

Długooć ciągu bieżącego katalogu.

bAtLeastName

Jeśli niezerową, wskazuje że nazwa podstawowa pliku powinny być zwrócone, nawet jeśli przekracza długość maksymalna wyświetlania (przekazane jako parametr nMaxDispLen do konstruktora CRecentFileList ).

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do uzyskania nazwy wyświetlanej pliku na liście plików MRU do użytku w wyświetlanie menu na liście MRU. Jeśli plik znajduje się w bieżącym katalogu, funkcja pozostawia katalogu opcję wyświetlania. Jeśli nazwa pliku jest zbyt długa, katalogu i rozszerzenia są odrzucane. Jeśli nazwa pliku jest zbyt czasochłonna, nazwa wyświetlana jest ustawiana jako pusty ciąg znaków, chyba że bAtLeastName jest różna od zera.

Omówienie CRecentFileList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecentFileList::ReadList CRecentFileList::WriteList

Index