CReBarCtrl::SizeToRect

BOOL SizeToRect (CRect&Rect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

rect

 Odwołanie do obiektu CRect , która określa prostokąt, w którym kontroli podłogach powinny być dobierane tak, aby.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_SIZETORECT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Należy zauważyć, że ta funkcja Członkowskie używa obiektu CRect jako parametr, a nie struktury RECT.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetRect

Index