CReBarCtrl::ShowBand

BOOL ShowBand (UINT uBand, BOOL fShow = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

uBand

Indeksu zespołu w formancie podłogach.

fShow

Wskazuje, jeśli zespół powinny być pokazane lub ukryte. Jeśli jest to wartość TRUE, zostanie wyświetlona w paśmie. W przeciwnym razie zostanie ukryte zespołu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_SHOWBAND, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::SetBandInfo, CReBarCtrl::GetBandCount, CReBarCtrl::DeleteBand, CReBarCtrl::InsertBand, CReBarCtrl::GetBandInfo

Index