CReBarCtrl::SetBarInfo

BOOL SetBarInfo (REBARINFO * prbi );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

prbi

Wskaźnik struktury REBARINFO , zawierający informacje, które mają zostać ustalone. Należy ustawić element cbSize tej struktury sizeof(REBARINFO) przed wysłaniem tej wiadomości

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_SETBARINFO, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetBarInfo

Index