CReBarCtrl::SetBandInfo

BOOL SetBandInfo (UINT uBand, REBARBANDINFO * prbbi );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

uBand

Indeksu zespołu aby otrzymać nowe ustawienia.

prbbi

Wskaźnik do struktury REBARBANDINFO , który definiuje zespołu dodaje się. Należy ustawić element cbSize tej struktury sizeof(REBARBANDINFO) przed wysłaniem tej wiadomości.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_SETBANDINFO, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetBandInfo

Index