CReBarCtrl::MoveBand

BOOL MoveBand (UINT uFrom, UINT uTo );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

uFrom

Indeksu zespołu ma być przeniesiona.

uTo

Indeksu o nowe położenie zespołu. Ta wartość parametru nigdy nie może być większa niż liczba pasm do minus jeden. Aby uzyskać liczbę pasm, wywołanie GetBandCount.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_MOVEBAND, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index