CReBarCtrl::InsertBand

BOOL InsertBand (UINT uIndex, REBARBANDINFO * prbbi );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

uIndex

Indeksu lokalizacji, gdzie dodaje się zespół. Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na -1, formant będzie dodać nowy zespół w ostatnim miejscu.

prbbi

Wskaźnik struktury REBARBANDINFO , który definiuje zespołu dodaje się. Należy ustawić element cbSize tej struktury sizeof(REBARBANDINFO) przed wywołaniem funkcji.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_INSERTBAND, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index