CReBarCtrl::GetImageList

CImageList * (GetImageList);

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CImageList . Zwraca wartość NULL , jeśli żadna lista obrazu jest ustawiony dla formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać obiekt CImageList skojarzonych z formantem podłogach. Ta funkcja Członkowskie używa informacji o wielkości i Maska przechowywane w REBARINFO struktury, jak opisano w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::SetImageList

Index