CReBarCtrl::DeleteBand

BOOL DeleteBand (UINT uBand );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zespół usunięty pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

uBand

Indeksu zespołu do usunięcia.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_DELETEBAND, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index