CReBarCtrl::BeginDrag

void BeginDrag (UINT uBand, DWORD dwPos = (DWORD) -1);

Parametry

uBand

Indeksu zespołu, który wpłynie na operacji przeciągania i upuszczania.

dwPos

Wartość DWORD , który zawiera początkową myszy współrzędnych. Poziome współrzędne są zawarte w LOWORD i pionowych współrzędnych zawarty jest w HIWORD. Jeśli użytkownik przejdzie (DWORD)-1 , kontroli podłogach użyje stanowisko myszy ostatniego czasu wątek formantu o nazwie :: GetMessage lub :: PeekMessage.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_BEGINDRAG, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  ::GetMessage, ::PeekMessage

Index