CReBar::Create

Tworzenie BOOL (CWnd * pParentWnd, DWORD dwCtrlStyle = RBS_BANDBORDERS, DWORD dwStyle = WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | CBRS_TOP, UINT nID = AFX_IDW_REBAR);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pParentWnd

Wskaźnik do obiektu CWnd , którego okno systemu Windows jest elementem nadrzędnym na pasku stanu. Zwykle okna ramki.

dwCtrlStyle

Podłogach stylem formantu. Domyślnie RBS_BANDBORDERS, która wyświetla wąskich linii do oddzielenia sąsiadujących pasmach znajdujących się pod kontrolą podłogach. Zobacz Pomocniczy stylów formantu w zestawie SDK platformy dla listy stylów.

dwStyle

Style okien podłogach.

nID

Podłogach okna podrzędnego Identyfikatora.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby utworzyć podłogach.

Omówie&nie CReBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl

Index