CReBar::AddBar

BOOL AddBar (CWnd * pBar, LPCTSTR lpszText = NULL, CBitmap * pbmp = NULL, DWORD dwStyle = RBBS_GRIPPERALWAYS | RBBS_FIXEDBMP);

BOOL AddBar (CWnd * pBar, COLORREF clrFore, COLORREF clrBack, LPCTSTR pszText = NULL, DWORD dwStyle = RBBS_GRIPPERALWAYS);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pBar

Wskaźnik do obiektu CWnd , który jest oknem dziecko ma zostać wstawiony w podłogach. Odwołania obiektu musi mieć wartość WS_CHILD.

lpszText

Wskaźnik ciąg zawierający tekst, który pojawia się na podłogach. NULL domyślnie. Tekst znajdujący się w pszText nie jest częścią okna podrzędnego; jest on podłogach, sam.

pbmp

Wskaźnik do obiektu CBitmap mają być wyświetlane na tle podłogach. NULL domyślnie.

dwStyle

DWORD zawierająca styl do dotyczą podłogach. Zobacz opis funkcji fStyle w strukturze Win32 REBARBANDINFO Aby uzyskać pełną listę stylów zespołu.

clrFore

Wartość COLORREF , która reprezentuje kolor podłogach.

clrBack

Wartość COLORREF , która reprezentuje kolor tła podłogach.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby dodać zespół podłogach.

Omówie&nie CReBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl

Index