CPropExchange::ExchangePersistentProp

wirtualne BOOL ExchangePersistentProp ( LPCTSTR pszPropName, LPUNKNOWN FAR * ppUnk, REFIID iid, LPUNKNOWN pUnkDefault ) = 0;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wymianę był udany; 0, jeżeli niepomyślne.

Parametry

pszPropName

Nazwa właściwości, wymieniana.

ppUnk

Wskaźnik do zmiennej zawierający wskaźnik interfejs IUnknown właściwości (zmienna ta jest zazwyczaj członka klasy).

identyfikator iid

Identyfikator interfejsu interfejsu właściwość, którego użyje formantu.

pUnkDefault

Wartość domyślna właściwości.

Uwagi

Wymiany właściwości między kontrolą i pliku.

Jeśli właściwość jest ładowany z pliku do formantu, właściwość zostanie utworzona i zainicjowana z pliku. Jeśli właściwość są przechowywane, jej wartość jest zapisywana w pliku.

Funkcje CArchivePropExchange::ExchangePersistentProp, CResetPropExchange::ExchangePersistentPropi CPropsetPropExchange::ExchangePersistentProp zastąpić ten pure virtual function.

Omówienie CPropExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::DoPropExchange, CPropExchange::ExchangeBlobProp, CPropExchange::ExchangeFontProp, CPropExchange::ExchangeProp

Index