CPropExchange::ExchangeBlobProp

wirtualne BOOL ExchangeBlobProp ( LPCTSTR pszPropName, void ** ppvBlob, Stała void * pvBlobDefault = NULL ) = 0;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wymianę był udany; 0, jeżeli niepomyślne.

Parametry

pszPropName

Nazwa właściwości, wymieniana.

ppvBlob

Wskaźnik do zmiennej do przechowywania właściwość (zmienna jest zazwyczaj członka klasy).

pvBlobDefault

Wartość domyślna właściwości.

Uwagi

Szereguje właściwość, która przechowuje dane dużego obiektu binarnego (BLOB).

Wartość właściwości jest odczytać lub zapisywany, w stosownych przypadkach, zmienna wywoływanym przez skojarzenie ppvBlob. Jeżeli określono wartość pvBlobDefault , będzie używany jako wartość domyślna właściwości. Ta wartość jest używana, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny awarii serializacji formantu.

Funkcje CArchivePropExchange::ExchangeBlobProp, CResetPropExchange::ExchangeBlobPropi CPropsetPropExchange::ExchangeBlobProp zastąpić ten pure virtual function.

Omówienie CPropExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::DoPropExchange, CPropExchange::ExchangeFontProp, CPropExchange::ExchangePersistentProp, CPropExchange::ExchangeProp

Index