Członkowie klasy CPropertySheet

Członkowie danych

m_psh Windows PROPSHEETHEADER struktury. Zapewnia dostęp do podstawowych właściwości arkusza parametrów.

Budowa

CPropertySheet Obiekt CPropertySheet.
Konstrukcja Obiekt CPropertySheet.

Atrybuty

GetActiveIndex Pobiera indeksu aktywnej strony arkusza właściwości.
GetPageIndex Pobiera indeksu określoną stronę arkusza właściwości.
GetPageCount Pobiera liczbę stron na arkuszu właściwości.
GetPage Pobiera wskaźnik do określonej strony.
GetActivePage Zwraca obiekt aktywnej strony.
SetActivePage Programowo ustawia obiekt aktywnej strony.
SetTitle Ustawia podpis arkusz właściwości.
GetTabControl Pobiera wskaźnik do formantu karty.
SetFinishText Ustawia tekst przycisku Zakończ.
SetWizardButtons Włącza przyciski Kreatora.
SetWizardMode Włącza tryb kreatora.
EnableStackedTabs Wskazuje, czy arkusz właściwości używa skumulowany lub przewijania kart.

Operacje

DoModal Wyświetla arkusz właściwości Modalny.
Tworzenie Wyświetla arkusz właściwości niemodalny.
AddPage Pozwala dodać stronę do arkusza właściwości.
RemovePage Usuwa stronę z arkusza właściwości.
PressButton Symuluje wybór określonego przycisku w arkuszu właściwości.
EndDialog Kończy arkusz właściwości.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index