CPropertySheet::SetWizardMode

void SetWizardMode);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek ustanowienie strony właściwości kreatora. Kluczową cechą strony właściwości kreatora – że użytkownik przechodzi, używając następne lub Zakończ z powrotem i anulować zamiast kart i przycisków.

Wywołanie SetWizardMode przed wywołaniem metody DoModal. Po wywołaniu SetWizardMode DoModal zwróci ID_WIZFINISH (jeśli użytkownik zamyka z przycisku Zakończ) lub IDCANCEL.

SetWizardMode ustawia flagę PSF_WIZARD.

Przykład

CPropertySheet dlg;
CPropertyPage Strona1, Strona2;

Dlg.AddPage(amp;page1);
Dlg.AddPage(&page2);
Dlg.SetWizardMode();
Dlg.DoModal()

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::DoModal

Index