CPropertySheet::PressButton

BOOL PressButton (int nButton );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nButton

nButton: identyfikuje przycisk jest naciśnięty. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby symulować wybór określonego przycisku w arkuszu właściwości. Zobacz PSM_PRESSBUTTON Aby uzyskać więcej informacji o komunikacie systemie Windows SDK Pressbutton.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index