CPropertySheet::AddPage

nieważne AddPage ( CPropertyPage *pPage );

Parametry

pPage

Wskazuje na stronę, aby dodać do arkusza właściwości. Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie dodaje dostarczony strony po prawej stronie karty w arkuszu właściwości. Dodaj strony do arkusza właściwości w kolejności od lewej do prawej, w jakiej mają się pojawić się.

AddPage dodaje obiekt CPropertyPage dla obiektu CPropertySheet listę stron, ale nie tworząc okno na stronie. Ramach opóźnia tworzenie okna strony, aż użytkownik zaznaczy tę stronę.

Kiedy dodajesz stronę właściwości przy użyciu AddPage, CPropertySheet jest elementem nadrzędnym CPropertyPage. Aby uzyskać dostęp do arkusza właściwości na stronie właściwości, wywołanie CWnd::GetParent.

Nie ma konieczności czekać aż do tworzenia okna Arkusz właściwości w celu wywołania AddPage. Zazwyczaj będzie wywoływać AddPage przed wywołaniem metody DoModal lub Utwórz.

Jeśli zadzwonisz AddPage po wyświetleniu strony właściwości wiersza karta będzie odzwierciedlał nowo dodanej stronie.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::RemovePage

Index