CProgressCtrl::Create

BOOL Tworzenie ( DWORD dwStyle, St&ała RECTamp; Rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Wartość zwracany

Prawda , jeśli obiekt CProgressCtrl została pomyślnie utworzona; inny sposób Fałsz.

Parametry

dwStyle

Określa styl formantu pasek postępu. Zastosuj dowolną kombinację style okien, oprócz następujących postępu stylów formantu pasek, do celów kontroli:

rect

Określa rozmiar i położenie formantu pasek postępu. Może to być albo obiekt CRect lub RECT struktury. Ponieważ formant musi znajdować się okna podrzędnego, określone współrzędne są ustalane względem obszaru klienckiego pParentWnd.

pParentWnd

Określa pasek formantu nadrzędnego okna, zwykle CDialogpostępu. Nie wolno NULL.

nID

Określa identyfikator formantu pasek postępu.

Uwagi

Podczas konstruowania obiektu CProgressCtrl w dwóch etapach. Pierwsze wywołanie konstruktora, który tworzy obiekt CProgressCtrl ; następnie wywołać Tworzenie, który tworzy kontroli pasek postępu.

Omówie&nie CProgressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CProgressCtrl::CProgressCtrl

Index