CPrintDialog::GetDefaults

BOOL GetDefaults ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania domyślne urządzenie domyślnej drukarki bez wyświetlania okna dialogowego. Pobierane wartości są umieszczane w strukturze m_pd.

W niektórych przypadkach wywołanie tej funkcji będą wywołanie konstruktora dla CPrintDialog z bPrintSetupOnly ustawiona na wartość FAŁSZ. W takich przypadkach drukarkę DC i hDevNames i pole hDevMode (dwa uchwyty znajduje się w Państwa danych m_pd ) są automatycznie przydzielane.

Jeśli konstruktor dla CPrintDialog została wywołana z bPrintSetupOnly ustawiona na wartość FALSE, ta funkcja będzie nie tylko zwrócić hDevNames i pole hDevMode (znajdująca się w m_pd.hDevNames i m_pd.hDevMode) do rozmówcy, ale będzie również drukarki DC w m_pd.hDC. Obowiązkiem rozmówcy na usuwanie drukarki DC i wywołanie systemu Windows GlobalFree funkcji na dojściach po zakończeniu z obiektem CPrintDialog.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog::m_pd

Index