Członkowie klasy CPictureHolder

Członkowie danych

m_pPict Wskaźnik do obiektu obrazu.

Budowa

CPictureHolder Obiekt CPictureHolder.

Operacje

GetDisplayString Pobiera ciąg wyświetlany w przeglądarce właściwości kontenera kontroli.
CreateEmpty Tworzy pustego obiektu CPictureHolder.
CreateFromBitmap Tworzy obiekt CPictureHolder z mapą bitową.
CreateFromMetafile Tworzy obiekt CPictureHolder z metaplik.
CreateFromIcon Tworzy obiekt CPictureHolder z ikony.
GetPictureDispatch Zwraca interfejs IDispatch obiektu CPictureHolder.
SetPictureDispatch Ustawia interfejsu IDispatch obiektu CPictureHolder.
Polecenie GetType Informuje, czy obiekt CPictureHolder jest mapą bitową, metaplik lub ikona.
Renderowanie Renderuje obrazu.

Omówie&nie CPictureHolder |nbsp; Wykres hierarchii

Index