CPictureHolder

CPictureHolder nie klasy podstawowej.

Celem tej klasy CPictureHolder jest implementacją właściwości obrazu, które zezwala użytkownikowi na wyświetlanie obrazu w formantu. Z zapasów właściwości obrazu autora można określić bitmapy, ikona lub metapliku do wyświetlania.

Informacje o tworzeniu niestandardowego obrazu właściwości, zobacz artykuł formantów ActiveX: przy użyciu obrazów w formancie ActiveX w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxctl.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz też CFontHolder

Index