CPictureHolder::GetDisplayString

BOOL GetDispl&ayString ( CStringamp; strValue );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ciąg jest pomyślnie pobrane; inny sposób 0.

Parametry

strValue

Odniesienie do CString , który jest ciąg wyświetlany.

Uwagi

Pobiera ciąg znaków, który jest wyświetlany w przeglądarce właściwości kontenera.

Omówie&nie CPictureHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index