CPictureHolder::CreateFromMetafile

BOOL CreateFromMetafile ( HMETAFILE hmf, int xExt, int yExt, BOOL bTransferOwnership = FAŁSZYWYCH );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt została pomyślnie utworzona; inny sposób 0.

Parametry

hmf

Dojście do metapliku użyte do utworzenia obiektu CPictureHolder.

xExt

X rozmiarów obrazu.

yExt

Zakres y obrazu.

bTransferOwnership

Wskazuje, czy obiekt obraz będzie przejąć na własność obiektu metafile.

Uwagi

Używa metaplik zainicjować obiektu obraz w CPictureHolder. Jeśli bTransferOwnership ma wartość TRUE, obiekt wywołujący nie należy używać obiektu metapliku w jakikolwiek sposób po to wywołanie zwraca. Jeśli bTransferOwnership ma wartość FALSE, obiekt wywołujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że obiektu metapliku zachowuje ważność przez okres istnienia obiektów obrazu.

Omówie&nie CPictureHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPictureHolder::CreateEmpty, CPictureHolder::CreateFromBitmap, CPictureHolder::CreateFromIcon

Index