CPictureHolder::CreateFromBitmap

BOOL CreateFromBitmap ( UINT idResource );

BOOL CreateFromBitmap ( CBitmap * pBitmap, CPalette * pPal = NULL, BOOL bTransferOwnership = TRUE );

BOOL CreateFromBitmap ( HBITMAP hbm, HPALETTE hpal = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt została pomyślnie utworzona; inny sposób 0.

Parametry

idResource

Identyfikator zasobu zasobu bitmapy.

pBitmap

Wskaźnik do obiektu CBitmap.

pPal

Wskaźnik do obiektu CPalette.

bTransferOwnership

Wskazuje, czy obiekt obraz będzie przejąć na własność obiektów bitmapowych i palety.

hbm

Dojście do mapy bitowej, z którego tworzony jest obiekt CPictureHolder.

hpal

Dojście do paletę używaną dla renderowania bitmapy.

Uwagi

Używa bitmapy zainicjować obiektu obraz w CPictureHolder. Jeśli bTransferOwnership ma wartość TRUE, obiekt wywołujący nie należy używać obiektów bitmapowych lub palety w jakikolwiek sposób po to wywołanie zwraca. Jeśli bTransferOwnership ma wartość FALSE, obiekt wywołujący jest odpowiedzialny za zapewnienie obiektów bitmapowych i palety obowiązuje dla istnienia obiektów obrazu.

Omówie&nie CPictureHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPictureHolder::CreateEmpty, CPictureHolder::CreateFromIcon, CPictureHolder::CreateFromMetafile

Index