CPalette::SetPaletteEntries

UINT SetPaletteEntries ( UINT nStartIndex, UINT nNumEntries, LPPALETTEENTRY lpPaletteColors );

Wartość zwracany

Liczba wpisów w palecie logicznej; 0, jeśli funkcja nie powiodła się.

Parametry

nStartIndex

Określa pierwszy wpis w palecie logicznych można ustawić.

nNumEntries

Określa liczbę wpisów w palecie logicznych można ustawić.

lpPaletteColors

Punkty do tablicy z PALETTEENTRY struktur danych do otrzymywania wpisy palety. Tablica musi zawierać co najmniej tyle struktur danych, określonej przez nNumEntries.

Uwagi

Ustawia wartości kolorów RGB i flagi w zakres wpisów w palecie logiczne.

Jeśli logiczna palety jest zaznaczone do kontekstu urządzenia, gdy aplikacja wywołuje SetPaletteEntries, zmiany nie podejmie skutku, dopóki aplikacja wywołuje CDC::RealizePalette.

Aby uzyskać więcej informacji na temat struktury systemu Windows PALETTEENTRY, zobacz PALETTEENTRY w Win32 SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::RealizePalette, CPalette::GetPaletteEntries, :: SetPaletteEntries

Index