CPalette::ResizePalette

BOOL ResizePalette ( UINT nNumEntries );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli palety został pomyślnie rozmiaru; inny sposób 0.

Parametry

nNumEntries

Określa liczbę wpisów w palecie, po jej zmieniono.

Uwagi

Zmienia rozmiar palety logiczne podłączone do obiektu CPalette , aby liczba pozycji określonej przez nNumEntries. Jeśli aplikacja wywoła ResizePalette aby zmniejszyć rozmiar palety, pozostałe po zmianie rozmiaru palecie wpisy pozostają bez zmian. Jeśli aplikacja wywołuje ResizePalette aby powiększyć paletę, wpisy dodatkowe palety są ustawione na czarno (wartości czerwonego, zielonego i niebieskiego są wszystkie 0) i flagi wszystkie dodatkowe wpisy są ustawione na 0.

Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsu API systemu Windows ResizePalette, zobacz :: ResizePalette w Win32 SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: ResizePalette

Index