CPalette::CreatePalette

BOOL CreatePalette ( LPLOGPALETTE lpLogPalette );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpLogPalette

Punkty do struktury LOGPALETTE , zawierający informacje o kolory w palecie logiczne.

Uwagi

Inicjuje obiekt CPalette tworząc palety kolorów logicznych systemu Windows i dołączenie go do obiektu CPalette.

Zobacz Win32 SDK Programmer's Reference uzyskać więcej informacji o strukturze LOGPALETTE.

Omówie&nie CPalette |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; ::CreatePalette, LOGPALETTE

Index