CPaintDC

Klasa CPaintDC jest klasą kontekstu urządzenia pochodzące z CDC. Wykonuje CWnd::BeginPaint w czasie budowy i CWnd::EndPaint w zniszczeniu czasie.

Obiekt CPaintDC może być używany tylko w reagowaniu na wiadomości WM_PAINT , zazwyczaj w funkcji członek programu obsługi wiadomości OnPaint.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CPaintDC, zobacz Kontekstów urządzeń w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  MFC próbki HELLO | MFC Sample MDI

Index