CPaintDC::m_ps

Uwagi

m_ps jest publiczny Państwa zmienną typu PAINTSTRUCT. Jest PAINTSTRUCT , jest przekazywane i wypełniane przez CWnd::BeginPaint.

PAINTSTRUCT zawiera informacje, że aplikacja używa do malowania obszaru klienckiego okna skojarzone z obiektem CPaintDC.

Należy zauważyć, że można uzyskać dostęp dojścia kontekstu urządzenia poprzez PAINTSTRUCT. Jednakże można uzyskać dostęp dojścia, bardziej bezpośrednio za pośrednictwem zmiennej Państwa m_hDC , która CPaintDC dziedziczy CDC.

Omówienie CPaintDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index