COleVariant::ChangeType

void ChangeType (VARTYPE vartype, LPVARIANT pSrc = NULL);

Parametry

vartype

VARTYPE dla tego obiektu COleVariant.

pSrc

Wskaźnik WARIANTU obiektu, który ma być konwertowane. Jeśli wartość ta jest równa NULL, ten obiekt COleVariant jest używany jako źródło do konwersji.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji konwersji typu Wariant wartość tego obiektu COleVariant.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WARIANTU, VARTYPE, i VariantChangeType wpisów w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Omówienie COleVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleVariant::operator =

Index