COleUpdateDialog

Klasa COleUpdateDialog jest używana dla szczególny przypadek okno dialogowe OLE Edytuj łącza, które powinny zostać wykorzystane, gdy zajdzie potrzeba zaktualizowania istniejących tylko obiekty połączone lub osadzone w dokumencie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących specyficznych dla OLE okien dialogowych, zobacz artykuł Okien dialogowych w OLE w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxodlgs.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC OCLIENT

Zobacz też COleLinksDialog

Index