COleUpdateDialog::COleUpdateDialog

COleUpdateDialog ( COleDocument * pDoc, BOOL bUpdateLinks = ma wartość TRUE, BOOL bUpdateEmbeddings = ma wartość FALSE, CWnd * pParentWnd = NULL );

Parametry

pDoc

Punkty do dokumentu zawierającego łącza, które mogą wymagać aktualizacji.

bUpdateLinks

Flaga, która określa, czy połączone obiekty mają być aktualizowane.

bUpdateEmbeddings

Flaga, która określa, czy obiekty osadzone są uaktualniane.

pParentWnd

Punkty do nadrzędnej lub właściciel obiektu okna (typu CWnd) do której należy obiekt okna dialogowego. Jeśli jest NULL, okno nadrzędne okna dialogowego zostanie ustawiony na okna głównego aplikacji.

Uwagi

Ta funkcja tworzy tylko obiekt COleUpdateDialog . Aby wyświetlić okno dialogowe, należy wywołać DoModal. Ta klasa powinien być używany zamiast COleLinksDialog chcesz zaktualizować tylko istniejące zapasy połączony lub osadzony.

Omówie&nie COleUpdateDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDialog, COleLinksDialog, COleDocument, CWnd, CDialog, COleUpdateDialog::DoModal

Index