COleTemplateServer

Klasa COleTemplateServer jest używana dla OLE wizualne, edytowanie serwerów, serwery automatyzacji i pojemniki łącze (aplikacji, które obsługują łącza do osadzonych). Ta klasa pochodzi od klasy COleObjectFactory; zazwyczaj można użyć COleTemplateServer bezpośrednio, zamiast wywodzące swoje własne klasy. COleTemplateServer używa obiektu CDocTemplate , aby zarządzać dokumentami serwera. Użyj COleTemplateServer podczas wykonywania pełnego serwera, oznacza to, że serwer, który może być uruchamiany jako aplikacja autonomiczna. Pełne serwerów są zazwyczaj wielu aplikacji interfejsu (MDI) dokumentu, chociaż obsługiwanych aplikacji interfejsu (SDI) jednolitego dokumentu. Jeden obiekt COleTemplateServer jest potrzebne dla każdego typu dokumentu serwera, który obsługuje aplikację; oznacza to, że jeżeli aplikacji serwera obsługuje do arkuszy i wykresów, musi mieć dwa obiekty COleTemplateServer.

COleTemplateServer zastępuje funkcję Państwa OnCreateInstance przez COleObjectFactory. Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram w celu utworzenia obiektu C++ właściwego typu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat serwerów, zobacz artykuł serwery: wdrażanie serwer w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxdisp.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC HIERSVR

Zobacz też COleServerDoc, COleServerItem

Index