COleStreamFile::OpenStream

BOOL OpenStream ( LPSTORAGE lpStorage, LPCTSTR lpszName, DWORD nOpenFlags = modeReadWrite|shareExclusive, CFileException * pError = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli strumień otwiera się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpStorage

Punkty do obiektu magazynu OLE, który zawiera strumień ma być otwarty. Nie może być ZEROWY.

lpszName

Nazwa strumienia ma być otwarty. Nie może być ZEROWY.

nOpenFlags

Tryb dostępu do używania przy otwieraniu strumienia. Wyłączne i tryby są używane domyślnie do odczytu/zapisu. Aby uzyskać pełną listę dostępnych trybów zobacz CFile::CFile.

pError

Punkty do obiektu CFileException lub NULL. Dostarczenie tego parametru, jeśli chcesz monitorować możliwe wyjątki generowane przez próby otwarcia strumienia.

Uwagi

Otwiera istniejący strumień. Wyjątek pliku zostanie wywołany, jeśli otwarte kończy się niepowodzeniem i pError nie ma wartości NULL.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IStorage::OpenStream OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleStreamFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleStreamFile::CreateStream, COleStreamFile::CreateMemoryStream, CFileException

Index