COleStreamFile::CreateStream

BOOL CreateStream ( LPSTORAGE lpStorage, LPCTSTR lpszName, DWORD nOpenFlags = modeReadWrite|shareExclusive|modeCreate, CFileException * pError = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli strumień został utworzony pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpStorage

Punkty do obiektu magazynu OLE, który zawiera strumień ma być utworzony. Nie może być ZEROWY.

lpszStreamName

Nazwa strumienia ma być utworzony. Nie może być ZEROWY.

nOpenFlags

Tryb dostępu do używania przy otwieraniu strumienia. Wyłączne, odczytu i zapisu oraz tryby tworzenia są używane domyślnie. Aby uzyskać pełną listę dostępnych trybów zobacz CFile::CFile.

pError

Punkty do obiektu CFileException lub NULL. Dostarczenie tego parametru, jeśli chcesz monitorować możliwe wyjątki generowane przez próby utworzenia strumienia.

Uwagi

Bezpiecznie tworzy strumień nowego obiektu dostarczonego składowania, gdzie uszkodzenie jest normalna, przewidywany stan. Wyjątek pliku zostanie wywołany, jeśli otwarte kończy się niepowodzeniem i pError nie ma wartości NULL.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IStorage::CreateStream OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleStreamFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleStreamFile::OpenStream, COleStreamFile::CreateMemoryStream, CFileException

Index