COleServerItem::OnSetColorScheme

wirtualne BOOL OnSetColorScheme ( Stała LOGPALETTE FAR * lpLogPalette );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli jest używana paleta kolorów; inny sposób 0.

Parametry

lpLogPalette

Wskaźnik do systemu Windows struktury LOGPALETTE.

Uwagi

Wywoływany przez ramy do określenia palety kolorów używanych podczas edycji elementu OLE. Jeżeli aplikacji kontenera został napisany przy użyciu biblioteki klas Microsoft Foundation, ta funkcja nazywa się podczas wywoływana jest funkcja IOleObject::SetColorScheme odpowiedniego obiektu COleClientItem . Domyślna implementacja zwraca wartość FALSE. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz używać palety zalecane. Aplikacja serwera nie jest wymagane aby używać sugerowanej palety.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleObject::SetColorScheme w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index