COleServerItem::OnRenderFileData

wirtualne BOOL OnRenderFileData ( LPFORMATETC lpFormatEtc, CFile * pFile );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpFormatEtc

Punkty do struktura FORMATETC określając format, w którym złożono wniosek o informacje.

pFile

Punkty do obiektu CFile , w którym dane ma być renderowane.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu pobierania danych w określonym formacie, gdy nośnik jest plikiem. Określony format jest jednym wcześniej umieszczone w obiekcie COleDataSource przy użyciu funkcji członek DelayRenderData dla renderowania opóźnione. Domyślna implementacja tej funkcji po prostu zwraca wartość FALSE.

To jest zaawansowanym wykonać. Zastąpić tę funkcję do dostarczenia danych żądanego formatu i średniej. W zależności od danych warto zastąpić jednym z pozostałych wersji tej funkcji w zamian. Jeśli chcesz obsługiwać wielu nośnikach, zastąpić OnRenderData. Jeśli dane w pliku lub o zmiennym rozmiarze, zastąpić OnRenderFileData.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Metoda IDataObject::GetData i FORMATETC w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::OnRenderData

Index