COleServerItem::OnInitFromData

wirtualne BOOL OnInitFromData ( COleDataObject * pDataObject, BOOL bCreation );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pDataObject

Wskaźnik do obiektu danych OLE zawierający dane w różnych formatach, na inicjowanie elementu OLE.

bCreation

Prawda , jeśli funkcja jest wywoływana udało się zainicjalizować OLE element nowo tworzonych przez aplikację kontenera. Wartość FALSE , jeśli funkcja jest wywoływana zamienić zawartość już istniejącego elementu OLE.

Uwagi

Wywoływany przez ramy zainicjować elementu OLE przy użyciu treści pDataObject. Jeśli bCreation ma wartość TRUE, ta funkcja zostaje wywołana, gdy kontener implementuje wstawianie nowego obiektu na podstawie bieżącego zaznaczenia. Dane zaznaczone jest używany podczas tworzenia nowych pozycji OLE. Na przykład, podczas zaznaczania zakresu komórek w programie arkusza kalkulacyjnego, a następnie użyć wstawić nowy obiekt do utworzenia wykresu oparty na wartości w zaznaczonym zakresie. Domyślna implementacja nie działają. Zastąpić ta funkcja wybierz format dopuszczalne z oferowanych przez pDataObject i zainicjować elementu OLE w oparciu o dostarczone dane. To jest zaawansowanym wykonać.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleObject::InitFromData w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index