COleServerItem::OnGetExtent

wirtualne BOOL OnGetExtent ( DV&ASPECT nDrawAspect, CSizeamp; rSize );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nDrawAspect

Określa aspekt elementu OLE, których granice mają być pobierane. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

rSize

Odwołanie do obiektu CSize , który będzie odbierał rozmiar elementu OLE.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu pobrania rozmiar w jednostkach HIMETRIC , elementu OLE.

Jeżeli aplikacji kontenera został napisany z biblioteki klas Microsoft Foundation, ta funkcja zostaje wywołana, gdy wywoływana jest funkcja Państwa GetExtent odpowiedni obiekt COleClientItem . Domyślna implementacja nie działają. Należy zaimplementować go samodzielnie. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz wykonać specjalnego przetwarzania podczas obsługi żądania dla rozmiaru elementu OLE.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::Draw, COleClientItem::GetExtent

Index