COleServerItem::IsConnected

BOOL IsConnected ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element jest połączony; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zobaczyć, czy element OLE jest połączony. Element OLE jest uważany za połączenie, jeśli jeden lub więcej pojemników odwołania do elementu. Element jest połączony, czy jego licznika odwołań jest większa niż 0, czy też jest osadzony element.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::IsLinkedItem, COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem

Index