COleServerItem::GetLinkSourceData

BOOL GetLinkSourceData ( LPSTGMEDIUM lpStgMedium );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpStgMedium

Wskaźnik do struktury STGMEDIUM , który będzie odbierał dane CF_LINKSOURCE dla elementu OLE.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać dane CF_LINKSOURCE dla elementu OLE. Format ten zawiera identyfikator CLSID opisujący typ elementu OLE i informacje niezbędne do zlokalizuj dokument zawierający element OLE.

Wynik można następnie dodane do źródła danych z COleDataSource::CacheData. Ta funkcja jest wywoływana automatycznie przez OnGetClipboardData.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz STGMEDIUM w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::GetEmbedSourceData, COleServerItem::GetObjectDescriptorData

Index