COleServerItem::GetEmbedSourceData

nieważne GetEmbedSourceData ( LPSTGMEDIUM lpStgMedium );

Parametry

lpStgMedium

Wskaźnik do struktury STGMEDIUM , który będzie odbierał dane CF_EMBEDSOURCE dla elementu OLE.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać dane CF_EMBEDSOURCE dla elementu OLE. Format ten zawiera element danych w trybie macierzystym. Użytkownik musi wprowadziły funkcji składowej Serialize dla tej funkcji do poprawnej pracy.

Wyniki można dodać do źródła danych za pomocą COleDataSource::CacheData. Ta funkcja jest wywoływana automatycznie przez COleServerItem::OnGetClipboardData.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz STGMEDIUM w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleServerItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem::GetLinkSourceData, COleServerItem::GetObjectDescriptorData, COleDataSource::CacheData, CObject::Serialize

Index